Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således hjemmehørende i samme kommune. Foreningens medlemmer er underlagt bestemmelser og love for DIF – Danmarks Idræts-Forbund og DGI – Landsforeningen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Foreningen tegnes af formanden for Ringsted motionsklub.

§2 Foreningen formål.

Foreningens formål er, under kammeratlige former, at samle alle der holder af at motionere og i fællesskab dyrke konditionstræning. Til træningen vil man dele deltagerne i hold efter træningstilstand, og til oparbejdelse af konditionen, vil man fortrinsvis anvende løbetræning og cykeltræning, men også andre til formålet anvendelige idrætsgrene vil blive benyttet.

§3 Medlemmer.

Som medlemmer kan alle optages.

§4 Regler.

Under træning i skoven er det forbudt at bevæge sig uden for stier og veje. Det er ikke tilladt at kaste affald i skoven under udøvelsen af Ringsted Motionsklubs fællestræning og andre arrangementer. Under træning på offentlige færdselsårer skal færdselsloven overholdes.

§5 Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, og der afgår skiftevis 3 medlemmer et år, og 4 medlemmer andet år. På lige år afgår formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant, på ulige år afgår kassereren og 3 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant. Generalforsamlingens medlemmer vælger formand og kasserer, derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Alle medlemmer der ikke er i restance, er fyldt 16 år kan vælges til bestyrelsen. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 år og har været medlem i mindst 3 måneder. For medlemmer under 16 år kan stemmeretten overdrages til en af barnets forældre. Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen med mindre der er fremsat skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.

Bestyrelsen nedsætter et udvalg per afdeling. Kun medlemmer der ikke er i restance kan deltage i udvalgene. Udvalgene konstituerer sig selv med en udvalgsformand og næstformand, hvor udvalgsformanden skal godkendes af bestyrelsen. 

§5.1 Afdelingsudvalg

Udvalgene består af fire faste medlemmer og én repræsentant for hvert hold. Udvalgsmøde afholdes når udvalgsformanden eller 2 udvalgsmedlemmer måtte ønske det. Der afholdes minimum to årlige møder. Mødet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen er til stede, hvoriblandt udvalgsformanden eller næstformanden for udvalget er til stede. Der føres referat, som offentliggøres på klubbens hjemmeside.  

De fire faste medlemmer vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen, og der afgår (eller genvælges) skiftevis 2 medlemmer om året. 

§6 Klubbens ledelse.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have betydning for klubben.

§7 Ordinær generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang om årligt i oktober/november måned. Den skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i den lokale presse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg:

A) Formanden

B) Kassereren

C) Bestyrelsesmedlemmer

D) Suppleanter

E) Revisor

7. Eventuelt

§8 Kontingent.

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent for det kommende år. Kontingentet betales forud den 1. december.

§9 Revision.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren har pligt til at udøve en såvel talmæssig som kritisk revision, samt foretage mindst 2 uanmeldte kasseeftersyn årligt.

§10 Regnskabsår .

Regnskabet slutter den 30. september. Det afsluttede regnskab skal i løbet af 1 uge afleveres til revisoren, således at kassereren kan aflægge revideret regnskab på ordinær generalforsamling.

§11 Lovændring.

Til vedtagelse af lovændring kræves mindst 3/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer for forslaget.

§12 Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst ¾ af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Hvis generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke er beslutningsdygtig, men de 4/5 af de afgivne stemmer er for opløsning af foreningen, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages ved simpel stemmeflertal og bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog kan anvendes til idrætslige formål.

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 25. januar 1984

Ændring af vedtægter §2 og §7 er vedtaget på generalforsamling den 4. november 1992

Ændring af vedtægter §1 og §5 er vedtaget ved generalforsamling den 13. november 2001

Ændring af vedtægter §1, §3 og §5 er vedtaget på generalforsamling den 16. november 2011

Ændring af vedtægter §5 er vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2016

Udskrevet den 21. november 2016

Ringsted Motionsklub
Graversensvej 6
4100 Ringsted
Telefon: 22456481
E-mail: jytte@haak.dk
CVR: 29576424
     
Ringsted Motionsklub | Graversensvej 6 Hovmarksvej 5 | 4100 Ringsted | Tlf.: 22456481